Kikkerbeet

Kikkerbeet
Petit nénuphar, Frogbit

👪 🔤 📃

Familie : Hydrocharitaceae (Waterkaardefamilie)
Naam : Hydrocharis morsus-ranae (Kikkerbeet, Petit nénuphar, Frogbit, Froschbiss)

👪 🔤 📃