geelwangschildpad

Geelwangschildpad
Tortue ā oreillons jaune, Cumberland Slider

📃

 Familie : Emydidae (Moerasschildpadden, Tortues d'eau douce, Neuwelt-Sumpfschildkröten)

 Naam : Trachemys scripta troostii (Geelwangschildpad, Tortue ā oreillons jaune, Cumberland Slider,
 Cumberland-Schmuckschildkröte)

📃